Перегляд сітки:

Російсько-українсько-англійський економіко-математичний словник. Карачун В.Я. 978-966-349-370

-15%
68,00 грн. 80,00 грн.

У посібнику розкрито питання економічного, соціального й політичного життя 30-х років ХХ ст. — від початку «Великої депресії» й до Другої світової війни. Запропоновані матеріали актуальні тому, що внаслідок змін до навчальної програми з історії (унесених у 2010 р.) матеріал про події 1930-х років не відображений у підручниках для 10–11 класів: світ..

История экономических учений. Часть 2. Базилевич В.Д. 9786170701480

-20%
280,00 грн. 350,00 грн.

В учебнике на системной основе представлена широкая панорама научных традиций и идей с учетом новейших достижений в сфере историко-экономических исследований, а также современных требований к уровню экономического образования. Учебный материал отличается доступностью, лаконичностью, информационной насыщенностью, подкреплен необходимыми иллюстративн..

История экономических учений. Часть 1. Базилевич В.Д. 9786170701473

-20%
280,00 грн. 350,00 грн.

В учебнике на системной основе представлена широкая панорама научных традиций и идей с учетом новейших достижений в сфере историко-экономических исследований, а также современных требований к уровню экономического образования. Учебный материал отличается доступностью, лаконичностью, информационнойнасыщенностью, подкреплен необходимыми иллюстративны..

Основи мікроекономіки. Підручник (+CD). Ястремський О.І. 9789663110516

-20%
256,00 грн. 320,00 грн.

“Основи мікроекономіки” (2-ге видання, перероблене і доповнене) — системний підручник проміжного й поглибленого рівнів для студентів програм бакалаврів та проміжного рівня для студентів магістерських програм. Підручник устаткований Модельно-комп’ютерним додатком на лазерному диску, вправами, тестами, темами для самостійних досліджень, глосарієм, пр..

Макроекономіка. Підручник. Базилевич В.Д. 9789663464213

-20%
248,00 грн. 310,00 грн.

У підручнику висвітлено найважливіші особливості функціонування та розвитку макроекономічних систем, показано соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їхні сильні сторони та обмеженість, узагальнено здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки. Кожна суттєва макроекономічна проблема розглядає..

Історія статистичної науки. Чекотовський Е. 9789663468822

-20%
244,00 грн. 305,00 грн.

У навчальному посібнику викладено історію статистичної науки­ з часу її виникнення до сьогодення. Основну увагу приді­лено характеристиці головних наукових статистичних шкіл і напрямів, у яких відбувалися формування, становлення і розвиток статистичної науки. Наводиться детальна інформація про творчий шлях засновників і найвідоміших послідовників к..

Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації і медицині. Личковський Е.І. 9789663469997

-20%
232,00 грн. 290,00 грн.

У підручнику викладено теорію і практику наукових досліджень: математичне моделювання, планування експерименту, оцінювання та статистичну перевірку гіпотез, дисперсійний, кореляційний та регресійний аналіз, аналіз рядів динаміки, лінійне програмування, теорію систем масового обслуговування, аналіз експертних оцінок. Значна увага приділена практиці ..

Основи зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Козик В.В. 9786170700735

-20%
224,00 грн. 280,00 грн.

У практикумі на основі відпрацьованої логічної схеми “теоретичні основи — практика — власна оцінка — дискусійні питання — конт­роль” наводяться задачі, кейси, питання для дискусії, тестові завдання, контрольні запитання, завдання для самостійного виконання робіт, приклади розв’язку задач до кожної теми та комплексних задач, які дають можливість заб..

Економіка малого підприємства. Навчальний посібник. Васильців Т. Г. 9786170701084

-20%
216,00 грн. 270,00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств. Охарактеризовано внутрішнє економічне середовище діяльності малого підприємства. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпеч..

Мікроекономіка. Базилевич В.Д. 9789663464930

-20%
208,00 грн. 260,00 грн.

У підручнику на системній основі розглядаються сучасні теорії мікроаналізу, складні категорії та тенденції розвитку мікроекономіки. Ґрунтовно висвітлюються теоретичні основи економічної поведінки, очікувань суб’єктів господарювання, механізм прийняття оптимальних рішень економічними агентами, визначаються умови рівноваги на різних типах ринків та у..

Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Дзюбик С.Д. 9786170701602

-20%
208,00 грн. 260,00 грн.

Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами. Посібник устаткований необхідними таблицями,..

Регіональна економіка. Практикум. Шеламова І.Д. 9786170701046

-20%
208,00 грн. 260,00 грн.

У посібнику розкриваються найважливіші теоретичні та методологічні аспекти регіональної економіки, аналізуються особливості функціонування сучасної економіки України, оцінюється розвиток її економічних регіонів. Наведені у посібнику різноманітні завдання — питання для обговорення, тести, кросворди, ситуаційні вправи тощо — сприятимуть інтерактивном..

Економіка праці та соціально-трудові відносини. Грішнова О.А. 9789663469171

-20%
192,00 грн. 240,00 грн.

Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформацій­ногой освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Крі..

Статистика для економістів. 3-е видання. Моторин Р.М. 9786170700919

-20%
184,00 грн. 230,00 грн.

Рекомендовано Міністерством освіти і наукиУ навчальному посібнику розкриваються найважливіші статис­тичні методи дослідження економічних явищ і процесів. Детально розглядаються методика і технологія автоматизованого опрацювання статистичної інформації засобами одного з найпоширеніших і водночас найпростіших у експлуатації пакетів прикладних програм..

Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей. Свердан П.Л. 9789663464114

-20%
160,00 грн. 200,00 грн.

У підручнику викладено теорію границь, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення, моделювання процесів диференціальними рівняннями, теорію ймовірностей, основи математичної статистики. Значну увагу приділено практиці розв’язання типових задач, аналізу і графічному представленню результатів. Подано завдання для..

Основи економічної теорії. Отрошко О.В. 9786170701220

-20%
152,00 грн. 190,00 грн.

У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавит..

Показано з 1 по 16 із 19 (2 сторінок)